Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

 

Desplaceu-vos amunt

Amunt

Anna Vallugera Fuster Beca Art 2011

Els orígens del mercat artístic a Catalunya. Barcelona, 1770-1802. Un estat de la qüestió.

Publicació Estudi

Autor
El present treball forma part de la tesi doctoral que estem duent a terme en el si del Departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona i més concretament dins el projecte de recerca ACAF/ART amb el Dr. Joan Sureda com a Investigador principal i dins el panell d'investigació “Processos artístics, patronatge i recepció” dedicat a l'estudi dels palaus barcelonins de finals del segle XVIII integrat pel Dr. Joan Ramon Triadó Tur, la Dra. Laura García Sánchez, la Dra. Rosa Creixell Cabeza i la Dra. Rosa Maria Subirana Rebull, qui precisament dirigeix la nostra tesi doctoral, titulada Els orígens del mercat artístic a Catalunya. El gran creixement del darrer terç del segle XVIII a Barcelona.

 

Estructura del treball:

Hem organitzat el present estudi en tres parts clarament diferenciades. En primer lloc, trobem un extens capítol sobre el mercat de l’art, en el qual destaquem la importància del seu estudi per compendre a fons el fet artístic, la utilitat d’aquests nous punts de vista per a l’historiador de l’art, el paper destacable que ha adquirit la història econòmica i que s’ha traslladat als interssos artístics mitjançant els estudis sobre el mercat de l’art, la possibilitat d’elaborar una història del mercat artística Occident i els principals aspectes que reflexen aquests estudis. Malgrat ser un tema de tipus teòric i fins i tot metodològic, hem cregut important reflexar aquí i abans de començar amb el nostre estudi pròpiament dit de quina manera es duen a terme els estudis sobre el mercat de l’art quins aspectes s’estudien en aquests casos, per després poder aplicar-ho al nostre estudi en el context espai-temps de la Barcelona del darrer terç del segle XVIII.
En segon lloc, presentem una contextualització general en la qual establim una base sobre la qual treballar, després d’haver consultat i buidat una extensa bibliografia sobre el tema, destacant els aspectes més importants de la situació política, econòmica, social, artística de la Barcelona del moment, per tal de poder compendre posteriorment per què es produeix un canvi tan important en les estructures de la creació i intercanvi de l’objecte artístic.

En tercer i últim lloc, presentem les fonts que hem emprat i hem buidat a fons per tal d’aconsegir informació i dades sobre les quals hem treballat i continuem treballant. També apuntarem altres blocs de documentació que hem localitzat però encara ens manca una consulta exhaustiva. En aquesta part, veurem inicialment les fonts documentals manuscrites que hem consultat, posteriorment les fonts documentals impreses i per acabar les fonts bibliogràfiques, presentades
per temes.

Finalment, adjuntarem una relació molt completa dels documents i publicacions que hem consultat fins a dia d’avui, així com un annex amb informació complementària que hem anar organitzant paral·lelament a la recerca, la lectura i l’elaboració d’aquest treball i que ens ha fet més fàcil el treball diari, com són alguns plànols i imatges o la cronologia que hem anat composant.

Etiquetes