Concepte Quantitat Percentatge
Subvenciones 150000 € 65.91%
Ventas de entradas 27582 € 12.12%
Donaciones 50000 € 21.97%
Total ingressos 227582 € 100%
Personal 125872 € 55.31%
Gastos de funcionamiento 57000 € 25.05%
Total despeses 182872 € 100%
Romanents 44710 € 19.65%
Nota: El percentatge relatiu als romanents es calcula respecte als ingressos.